privacy & algemene voorwaarden

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van miekado-shop.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op miekado-shop.com te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van MieKado en specifiek miekado-shop.com, kun je ons benaderen via miekado-rucphen@home.nl.

Monitoren gedrag bezoeker

MieKado maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

MieKado plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser.

Aansprakelijkheid

Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met MieKado zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door MieKado is aanvaard, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

MieKado is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in de algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van MieKado worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door MieKado in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede voor een ieder van wie MieKado producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

Alle aanbiedingen van MieKado zijn vrijblijvend en MieKado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van MieKado op haalbaarheid is beoordeeld.  MieKado heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld. Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en/of in combinatie met andere aanbiedingen.

Het eigendom van de door MieKado geleverde goederen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan MieKado verschuldigd, is voldaan door de klant. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment vanaf reservering over op de klant.

Voor misverstaan, verminkingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en MieKado, dan wel tussen MieKado en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en MieKado, is MieKado niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MieKado.

Alle door MieKado gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MieKado geleverde producten geheel en onvoor-waardelijk te respecteren. MieKado is, behoudens opzet of door grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

Levering

Na bestelling wordt het gewenste gereserveerd en ontvangt je een e-mailbevestiging. Indien deze niet binnen 48 uur is ontvangen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen per e-mail: miekado-rucphen@home.nl. Levering/verzending geschiedt z.s.m. na ontvangst van de volledige betaling. Indien de betaling niet binnen 7 dagen ontvangen is vervalt de reservering.

Alle op de website geplaatste producten zijn in principe direct leverbaar, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verzending van betaalde producten vindt z.s.m. plaats doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van betaling met uitzondering van vakantieperioden e.d. MieKado is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

MieKado garandeert 100% dat de bestelde producten naar het door de klant opgegeven adres worden gestuurd. Indien de klant niet binnen 10 dagen na betaling een bevestiging of pakje heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met MieKado. MieKado neemt uw bestellinggegevens in principe ongewijzigd over en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens zoals opgegeven door de klant.

Verzending geschiedt op rekening en risico van klant tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt. Voor schade of vermissing wordt door MieKado geen aansprakelijkheid aanvaard.

MieKado hanteert een maximale leveringstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant de bestelling bij de klant heeft gedaan. Indien deze termijn om welke reden dan ook wordt overschreden, heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij ontbinding van de bestelling dient dit gedaan te worden door middel van een email naar MieKado. Indien dit niet gedaan wordt na de termijn van 15 dagen gaat MieKado ervan uit dat je akkoord gaat met een extra 10 dagen levertijd. Bij ontbinding worden eventuele gedane betalingen na bevestiging van de klant binnen 5 dagen aan de klant terugbetaald, echter zonder vergoeding van rente.

MieKado behoudt zich het recht voor deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door MieKado gedragen.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MieKado in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MieKado gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Garantie

De garantieperiode bij MieKado op horloges is 1 jaar (of indien anders aangegeven 2 jaar) en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan. Hierbuiten vallen aanbiedingsproducten, hierop krijgt u een half jaar garantie. Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatie- afdeling en terug van de fabrikant voor rekening van MieKado. Niet onder de garantie valt: onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d.

Voor overige (zilveren) sieraden geldt een garantieperiode van een half jaar.   

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen (bedenktijd) na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en redelijk gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

Aansprakelijkheid

Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met MieKado zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door MieKado is aanvaard, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

MieKado is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in de algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van MieKado worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door MieKado in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede voor een ieder van wie MieKado producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

Alle aanbiedingen van MieKado zijn vrijblijvend en MieKado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijs-wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van MieKado op haalbaarheid is beoordeeld. MieKado heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld. Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en/of in combinatie met andere aanbiedingen.

Het eigendom van de door MieKado geleverde goederen gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan MieKado verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment vanaf reservering op u over.

Voor misverstaan, verminkingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en MieKado, dan wel tussen MieKado en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en MieKado, is MieKado niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MieKado.

Alle door MieKado gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MieKado geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. MieKado is, behoudens opzet of door grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

Levering

Na bestelling van het gewenste product wordt dit voor u gereserveerd en ontvangt u hiervan een e-mailbevestiging. Indien u deze niet binnen 48 uur na bestelling hebt ontvangen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen per e-mail: miekado-rucphen@home.nl

Levering/verzending geschiedt z.s.m. na ontvangst van de volledige betaling. Indien de betaling niet binnen 7 dagen ontvangen is vervalt de reservering.

Alle op de website geplaatste producten zijn in principe direct leverbaar, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verzending van betaalde producten vindt z.s.m. plaats doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van betaling met uitzondering van vakantieperioden e.d. Indien dit laatste van toepassing is wordt dit vermeld op de website. MieKado is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

MieKado garandeert 100% dat de bestelde producten naar het door de klant opgegeven adres worden gestuurd. Indien de klant niet binnen 10 dagen na betaling een bevestiging of pakje heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met MieKado.

MieKado neemt uw bestellinggegevens in principe ongewijzigd over. MieKado kan niet verant-woordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens zoals opgegeven door de klant.

Verzending geschiedt op rekening en risico van klant tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt. Voor schade of vermissing wordt door MieKado geen aansprakelijkheid aanvaard.

MieKado hanteert een maximale leveringstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant de bestelling bij de klant heeft gedaan. Indien deze termijn om welke reden dan ook wordt overschreden, heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij ontbinding van de bestelling dient dit gedaan te worden door middel van een email naar MieKado. Indien dit niet gedaan wordt na de termijn van 15 dagen gaat MieKado ervan uit dat u akkoord gaat met een extra 10 dagen levertijd. Bij ontbinding worden eventuele gedane betalingen na bevestiging van de klant binnen 5 dagen aan de klant terugbetaald, echter zonder vergoeding van rente.

MieKado behoudt zich het recht voor deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door MieKado gedragen.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MieKado in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MieKado gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Retourneren

Gedurende 7 dagen na ontvangst van het bestelde product heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (bedenktijd) en het product voor zijn rekening te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product geheel is en uitdrukkelijk ongebruikt en ongedragen is, de verpakking van het product onbeschadigd is, een en ander ter beoordeling van MieKado.

In geval van ontbinding zal de klant worden gecrediteerd voor de verkoopprijs verminderd met de verzendkosten, Reeds gedane betalingen zullen binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending door MieKado aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Retourzending dient op eigen rekening te gebeuren. U kunt het pakje terugsturen naar: MieKado - Raadhuisstraat 46 te 4715 CE Rucphen. De retour- en/of reparatie zending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden nooit vergoed.

Alvorens een artikel voor reparatie, garantie of retourzending bij MieKado aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met MieKado.

Garantie

De garantieperiode bij MieKado op horloges is 1 jaar (of indien anders aangegeven 2 jaar) en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan. Hierbuiten vallen aanbiedingsproducten, hierop krijgt u een half jaar garantie. Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatie- afdeling en terug van de fabrikant voor rekening van MieKado. Niet onder de garantie valt: onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d.

Voor overige (zilveren) sieraden geldt een garantieperiode van een half jaar.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen (bedenktijd) na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en redelijk gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

Klantgegevens

Door de klant ingevoerde gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van MieKado. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en eventuele reclames van MieKado, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken.

NAW-gegevens

MieKado woonaccessoires en sieraden
Raadhuisstraat 46
4715 CE RUCPHEN
Tel 0165-315479
e-mail miekado-rucphen@home.nl
KvK 20102215
BTW nr NL.1549.56.168.B01
Rabobank 1886.14.672 + 1309.04.724
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 MieKado | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel